CLIENT

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Scope of work

นำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ, สแกน AR Code โดนแสกนที่โลโก้ อบจ.ชัยภูมิ เพื่อแสดงวีดีโอแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

CLIENT

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Scope of work

นำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ, สแกน AR Code โดนแสกนที่โลโก้ อบจ.ชัยภูมิ เพื่อแสดงวีดีโอแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

Project name

โครงการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558

Project description

Application ชื่อ Amazing Chaiyaphum