CLIENT

กรมประมง

Scope of work

application

CLIENT

กรมประมง

Scope of work

application

Project name

ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับออกใบรับรองสุขอนามัย จำนวน 1 ระบบ

Project description

พัฒนาระบบ ติดตาม ตรวจสอบ รับรองผลิตภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดและจำนวนผู้ประกอบการในอนาคต